POLICY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Následující podmínky platí pro všechny apartmány v rezidenci DownTown Suites Prague.

Potvrzení

Rezervace se stává platnou po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany ubytovatele. Smluvními stranami jsou ubytovatel a host.

Storno podmínky

Standardní rezervace – storno podmínky

Standardní rezervaci je možné bezplatně zrušit do 3 dnů před příjezdem. V případě zrušení rezervace 3 a méně dní před příjezdem je hostovi účtováno 100% částky za 1. noc pobytu.

Nevratná rezervace – storno podmínky

Nevratnou rezervaci není možné bezplatně zrušit. V případě zrušení rezervace je hostovi účtováno 100 % z částky za celou rezervaci. Nevratnou rezervaci rovněž není možné přesunout na jiný termín.

Platba

Platbu lze provést skrze odkaz na platební bránu nebo bankovním převodem. K provedení rezervace ubytovatel vyžaduje číslo kreditní karty, a to pouze jako záruku rezervace.

Částka za ubytování musí být uhrazena buď v den vytvoření rezervace (platí pro nevratný typ rezervace) anebo 3 dny před příjezdem (standardní typ rezervace). Částka za rezervaci je účtována v místní měně, tedy CZK dle aktuálního směnného kurzu stanoveného ubytovatelem.

V případě skupinových rezervací vyžadujeme 30% zálohu z celkové částky, platba musí být provedena okamžitě po potvrzení rezervace.

Kauce

V případě skupinových rezervací nebo rezervací pro 5 osob a více je hotel oprávněn vyžadovat kauci, výše kauce je individuální podle typu rezervace a její výši stanovuje hotel, host bude o výši kauce informován před příjezdem. Kauci je možné složit pomocí linku platební brány- jedná se o blokaci částky na kartě nebo po domluvě v hotovosti při ubytování. Kauce je vratná při odjezdu v plné výše, pokud host při odjezdu řádně předá apartmán a nezpůsobí svým jednáním škodu na majetku. Výše kauce je v rozpětí 5000,-Kč – 25000,-Kč.

Check-in / Check-out

V den příjezdu se host může ubytovat kdykoliv mezi 14:00-24:00. V den ukončení pobytu je host povinen opustit apartmán do 11:00. Čas odjezdu a příjezdu je po vzájemné dohodě a potvrzení ze strany ubytovatele možné upravit, vždy záleží na dostupnosti apartmánu v dané chvíli.

Zásady týkající se dětí

Děti do 3 let mohou být při použití stávajících postelí ubytovány zdarma. Dětské postýlky jsou k dispozici bez příplatku. Dětskou postýlku poskytuje ubytoval pouze na vyžádání a musí být potvrzena ubytovatelem.

Pobyt domácích zvířat je povolen za poplatek €5 noc. Ubytovatel musí být o přítomnosti domácího zvířete obeznámen předem.

Soukromé parkoviště

Rezidence má omezený počet parkovacích míst. Parkování je zpoplatněno částkou €15-€30 za auto a noc. Rezervace musí být potvrzena ze strany ubytovatele. Rezervaci je nutné vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst udělat již před příjezdem do rezidence.

Způsobené škody

Provedením rezervace souhlasíte s podmínkami pobytu v rezidenci DownTown Suites Prague, berete je na vědomí a přijímáte odpovědnost za škody způsobené Vámi, či někým z vaší rezervace, na majetku DownTown Suites Prague. Dále tímto opravňujete ubytovatele požadovat úhradu za způsobené škody prostřednictvím kreditní karty uvedené při vytvoření rezervace nebo zaslaným platebním odkazem.

DOMÁCÍ PRAVIDLA

Následující pravidla jsou platná pro všechny apartmány v rezidenci DownTown Suites Prague:

Ubytování je možné objednat prostřednictvím naší webové stránky, e-mailem, telefonicky, či skrze třetí stranu (rezervační portály).

V rezidenci se mohou ubytovat pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat nenahlášené osoby, a to včetně dětí.

Ubytování domácích mazlíčků je možné pouze po předchozí domluvě s ubytovatelem. Pobyt domácích mazlíčků je zpoplatněn dle aktuálního ceníku ubytovatele.

Nezahájí-li host pobyt ve sjednaný den, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat ubytovatele. Není-li ubytovatel s touto skutečností obeznámen, nárok na sjednané ubytování bez náhrady zaniká.

Doba užívání apartmánu je možná pouze po dobu sjednanou mezi ubytovatelem a hostem.

V den příjezdu se host může ubytovat kdykoliv mezi 14:00-24:00. V den ukončení pobytu je host povinen opustit apartmán do 11:00. Čas odjezdu a příjezdu je po vzájemné dohodě a potvrzení ze strany ubytovatele možné upravit.

V apartmánech DownTown Suites Prague je striktně zakázáno kouřit. V případě porušení tohoto nařízení má ubytovatel právo účtovat hostu smluvní pokutu ve výši €100.

V době od 22:00-7:00 je host povinen dodržovat noční klid.

Večírky a oslavy jsou striktně zakázány.

V případě způsobení škody je host povinen tuto škodu bezodkladně nahlásit ubytovateli a následně tuto škodu v plné výši uhradit.

Ubytovatel neručí hostu za škody, které nezavinil.

Host je povinen dodržovat všechna výše uvedená pravidla. V případě porušení těchto pravidel má ubytovatel právo okamžitě ukončit ubytování bez nároku na vrácení peněz.

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
DownTown Suites Prague
Email – info@downtownsuites.cz

Informace ke zpracování osobních dat:
DownTown Suites Prague dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat:
DownTown Suites Prague dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů.

Právo na informace:
Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů:
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu:
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky:
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování:
Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz:
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit:
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@downtownsuites.cz

STORNO PODMÍNKY

Následující storno podmínky platí pro všechny apartmány v rezidencích DownTown Suites Prague

Standardní rezervace – storno podmínky

Standardní rezervaci je možné bezplatně zrušit do 3 dnů před příjezdem. V případě zrušení rezervace 3 a méně dní před příjezdem je hostovi účtováno 100 % z částky za 1. noc pobytu.

Nevratná rezervace – storno podmínky

Nevratnou rezervaci není možné bezplatně zrušit, či přesunout na jiný termín. V případě zrušení rezervace je hostovi účtováno 100 % z částky za celou rezervaci.

Please fill this form to receive a 10% discount

Přejít na začátek